تعدادی از مشتریان عمده عبارتند از :

شرکت سیمان شاهرود

شرکت سیمان تهران

شرکت سیمان شرق

شرکت سیمان مازندران

شرکت سیمان نیزارقم

شرکت سیمان درود

شرکت سیمان بجنورد

شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان کنستانتره زرند کرمان

شرکت مس کرمان

شرکت صبانور

شرکت پدرام

شرکت کاشی آپادانا

شرکت کاشی سعدی