۷۴

میز رولیک

میز رولیک

برای انتقال بار به طول کم از میز رولیک استفاده می نمایند که به نسبت بار فاصله رولیک ها تنظیم میگردد که در  کارخانجات مواد غذایی و لوازم خانگی کاربرد دارد