۹۴

بلت پاک کن

بلت پاک کن

به منظور اطمینان از عملکرد بدون خطای نوار نقاله ها، استفاده از یک سیستم تمیزکننده ی نوارنقاله به صورت پیوسته، ضروری می باشد. به خصوص برای موادی که خرد شدن آنها موجب چرب و کثیف شدن سطح حمل کننده ی نوارنقاله می شود. این مواداگر از روی نوارنقاله زدوده نشوند، ممکن است باعث بروز آسیب های جدی و پرهزینه ای برای رولیک ها، درام ها و همچنین تسمه ی نوارشوند.سیستم پاک کننده نوارنقاله به منظورجلوگیری

ازهرگونه چسبندگی مواد حمل شونده به تسمه، بر روی نوار می گردد.