بلت پاک کن

/بلت پاک کن

۹۴

به منظور اطمینان از عملکرد بدون خطای نوار نقاله ها، استفاده از یک سیستم تمیزکننده ی نوارنقاله به صورت پیوسته، ضروری می باشد. به خصوص برای موادی که خرد شدن آنها موجب چرب و کثیف شدن سطح حمل کننده ی نوارنقاله می شود. این مواداگر از روی نوارنقاله زدوده نشوند، ممکن است باعث بروز آسیب […]

۹۳

به منظور اطمینان از عملکرد بدون خطای نوار نقاله ها، استفاده از یک سیستم تمیزکننده ی نوارنقاله به صورت پیوسته، ضروری می باشد. به خصوص برای موادی که خرد شدن آنها موجب چرب و کثیف شدن سطح حمل کننده ی نوارنقاله می شود. این مواداگر از روی نوارنقاله زدوده نشوند، ممکن است باعث بروز آسیب […]

۹۳

به منظور اطمینان از عملکرد بدون خطای نوار نقاله ها، استفاده از یک سیستم تمیزکننده ی نوارنقاله به صورت پیوسته، ضروری می باشد. به خصوص برای موادی که خرد شدن آنها موجب چرب و کثیف شدن سطح حمل کننده ی نوارنقاله می شود. این مواداگر از روی نوارنقاله زدوده نشوند، ممکن است باعث بروز آسیب […]