رولیک راهنما

/رولیک راهنما

۱۳۱

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی که […]

۳۳

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی که […]

۹۸

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی که […]

۹۲

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی که […]

۹۱

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی که […]

۹۰

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی که […]

۱۸

جنس:لوله فلزی st37

شفت: CK45,MO40

کاربری: به دلایل متفاوتی که می توان بعنوان مثال به ان اشاره داشت: آپارات نامناسب، درام با نصب شده با انحراف و یا زاویه دار ساختن نوار نقاله موجب می گردد تسمه نوار نقاله به سمت کناره ها انحراف پیدا نماید، در این گونه موارد می بایست با استفاده از راهنمای عمودی […]