رولیک ضربه گیر

/رولیک ضربه گیر

۱۰۲

زولیک برگشت ضربه گیر

 

۱۳۰

جنس: لوله فلزیST37 – لاستیک های ضد سایش

شفت:CK45,MO40

کاربری: در مواردی که مواد معدنی و سخت از فاصله زیاد پرتاب و بر روی نوار ریخته می شوند ایجاد ضرباتی به رولیک و تسمه نقاله می کنند که با استفاده از این رولیک ها با روکش لاستیکی با شور های مختلف در حد فاصل قسمتی که مورد ضربه […]

جنس: لوله فلزیST37 – لاستیک های ضد سایش

شفت:CK45,MO40

کاربری: در مواردی که مواد معدنی و سخت از فاصله زیاد پرتاب و بر روی نوار ریخته می شوند ایجاد ضرباتی به رولیک و تسمه نقاله می کنند که با استفاده از این رولیک ها با روکش لاستیکی با شور های مختلف در حد فاصل قسمتی که مورد ضربه […]

۹۹

رولیک ضربه گیر(لاستیکی) 

جنس: لوله فلزیST37 – لاستیک های ضد سایش

شفت:CK45,MO40

کاربری: در مواردی که مواد معدنی و سخت از فاصله زیاد پرتاب و بر روی نوار ریخته می شوند ایجاد ضرباتی به رولیک و تسمه نقاله می کنند که با استفاده از این رولیک ها با روکش لاستیکی با شور های مختلف در حد فاصل قسمتی که […]

۱۲

رولیک ضربه گیر(لاستیکی) 

جنس: لوله فلزیST37 – لاستیک های ضد سایش

شفت:CK45,MO40

کاربری: در مواردی که مواد معدنی و سخت از فاصله زیاد پرتاب و بر روی نوار ریخته می شوند ایجاد ضرباتی به رولیک و تسمه نقاله می کنند که با استفاده از این رولیک ها با روکش لاستیکی با شور های مختلف در حد فاصل قسمتی […]