رولیک فلزی

/رولیک فلزی

۸۶

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸۵

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸۴

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸۳

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸۲

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸۱

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸۰

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۹

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]

۸

رولیک فلزی رفت 

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با […]

۷

جنس: لوله فلزی ST37

شفت: CK45,MO40

کاربری: رولیکهای فلزی مورد استفاده در خطوط انتقال مواد جهت حمل و جابجایی مواد استفاده قرار می گیرند

تکنولوژی ساخت: به دلیل ارتباط رولیک با انواع مواد مختلف و غبار موجود در محوطه صنعتی می بایست مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب طراحی و ساخته شوند. بلبرینگ ها با دقت میکرومتر […]