رولیک ماردونی

/رولیک ماردونی

۹۷

رولیک اسکرو

جنس لوله :ST37

شفت:CK45,MO40

کاربری: وظیفه تمیز کردن سنگ و مواد معدنی باقی مانده پس از تخلیه در انتهای نوار بعهده رولیک اسکرو می باشد. محل قرار گیری اسکروها زیر نوار نقاله می باشد.

تکنولوژی ساخت: لاستیکهای مورد استفاده از جنس لاستیکهای خودرو به ابعاد مختلف می باشد. سختی لاستیک ها +۸۰ بر ۷۰- می باشد. که چیدمان […]

۹۶

رولیک اسکرو

جنس لوله :ST37

شفت:CK45,MO40

کاربری: وظیفه تمیز کردن سنگ و مواد معدنی باقی مانده پس از تخلیه در انتهای نوار بعهده رولیک اسکرو می باشد. محل قرار گیری اسکروها زیر نوار نقاله می باشد.

تکنولوژی ساخت: لاستیکهای مورد استفاده از جنس لاستیکهای خودرو به ابعاد مختلف می باشد. سختی لاستیک ها +۸۰ بر ۷۰- می باشد. که چیدمان […]

۹۵

رولیک اسکرو

جنس لوله :ST37

شفت:CK45,MO40

کاربری: وظیفه تمیز کردن سنگ و مواد معدنی باقی مانده پس از تخلیه در انتهای نوار بعهده رولیک اسکرو می باشد. محل قرار گیری اسکروها زیر نوار نقاله می باشد.

تکنولوژی ساخت: لاستیکهای مورد استفاده از جنس لاستیکهای خودرو به ابعاد مختلف می باشد. سختی لاستیک ها +۸۰ بر ۷۰- می باشد. که چیدمان […]

۱۱

رولیک اسکرو

جنس لوله :ST37

شفت:CK45,MO40

کاربری: وظیفه تمیز کردن سنگ و مواد معدنی باقی مانده پس از تخلیه در انتهای نوار بعهده رولیک اسکرو می باشد. محل قرار گیری اسکروها زیر نوار نقاله می باشد.

تکنولوژی ساخت: لاستیکهای مورد استفاده از جنس لاستیکهای خودرو به ابعاد مختلف می باشد. سختی لاستیک ها +80 بر 70- می باشد. که […]