رولیک کله قندی

//رولیک کله قندی

۵۵

رولیک کله قندی دارای شیب بوده و در کارخانجات سیمان برای نوارهای با عرض زیاد برای جلوگیری ار انحراف تولید میگردد.

جنس ای نوع رولیک بنا بهنیاز مشتری میتوان هم لوله خمکاری شده و هم تفلون استفاده نمود.

پیشهاد آسارول استفاده از رولیک کله قندی تفلون می باشد که با دستگاه CNC ساخته شده و کاملا دارای […]