پایه رولیک

/پایه رولیک

۱۰۲

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد

۷۱

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد

#۶۳

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد

#۶۰

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد

#۵۹

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد

#۵۸

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد

#۵۷

انواع پایه رولیک:

۱پایه جهت رولیک رفت

۲پایه جهت برگشت

Uشکل،Vشکل ،صاف و متحرک که نسبت به نیاز مشتری و طبق نقشه ساخته میشود جنس آنها پایه با تسمه آهنی ،ناودانی ،تیرآهن می باشد