1. خانه
  2. /
  3. ارزش های سازمانی

ارزش های سازمانی

  • ارائه محصولات و خدمات با استانداردهای بین المللی
  • صداقت ، تعهد و مسئولیت پذیری
  • پژوهش و توسعه همگون و ناهمگون عملیاتی و دانش بنیان
  • همکاری با مراجع علمی و دانشگاهی
  • یادگیری ، بهبود و نوآوری مستمر دانش بنیان
  • توسعه فردی ، توسعه تیمی و سازمانی
فهرست